Conference

Purification efficiency of three aquatic macrophytes on Jialu river

Bibliographic Details
Title: Purification efficiency of three aquatic macrophytes on Jialu river
Authors: Xiaobo Yang, Tuansheng Shi, Bing Wang, Huizhen Jia, Shoucai Hou, Lan Yan, Cuixia Liu
Source: 2011 International Conference on Remote Sensing, Environment and Transportation Engineering Remote Sensing, Environment and Transportation Engineering (RSETE), 2011 International Conference on. :7022-7025 Jun, 2011
Relation: 2011 International Conference on Remote Sensing, Environment and Transportation Engineering (RSETE)
DOI: 10.1109/RSETE.2011.5965981
Database: IEEE Xplore Digital Library